marfot

107 tekstów – auto­rem jest mar­fot.

Masz ty­le szczęścia, na ile so­bie poz­wo­lisz więc bądź dla siebie hojny. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 6 grudnia 2015, 21:19

Niez­nośnie dud­niąca, prze­rażająco obezwład­niająca, niedająca spać, wy­wołująca ciężkie mdłości, bez­li­tośnie za­cis­kająca swo­je zim­ne, os­tre, nie­czułe szpo­ny na wychudzo­nym od nerwów i niepo­koju ciele...

Samotność. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 listopada 2015, 20:05

Sa­mot­ność dla większości nie jest pojęciem względnym.
Dla­tego, że większość łączy obec­ność tyl­ko ze sferą na­macalną, fizyczną. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 listopada 2014, 13:20

Pot­rze­buję Cię, pod wa­run­kiem, że będziesz zawsze. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2014, 21:32

Pa­miętasz jak sie­dzieliśmy w ho­telu na bal­ko­nie, w upal­ny let­ni wieczór, paląc nasze­go os­tatniego, wy­mięte­go pa­piero­sa, mając uczu­cie, że świat do nas należy?
Sie­dzieliśmy w niewy­god­nych, plas­ti­kowych fo­telach pat­rząc na oświet­loną ulicę małego, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 października 2014, 20:53

I wte­dy przyszła miłość, za­bierając mi wszys­tko co po­siadałem do tej pory.
I tak właśnie sta­lem się naj­bo­gat­szym człowiekiem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 kwietnia 2013, 21:36

Nie ma ludzi obojętnych. Są tyl­ko nieświadomi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 29 stycznia 2013, 21:13

Nie kładź się przy mnie wie­czo­rem, jak ma Cię nie być kiedy ot­worzę oczy. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 stycznia 2013, 18:21

Najgłębsze praw­dy o swoim życiu od­kry­wa się w bólu, cho­robie i cierpieniu...


...a to już dob­ry powód by następne­go dnia obudzić się zdro­wym i pełnym nadziei. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 grudnia 2012, 19:45

Naj­wspa­nial­szym pre­zen­tem ja­ki można ot­rzy­mać na święta jest ra­dos­na sa­tys­fak­cja z te­go, że dając ko­muś pre­zent mog­liśmy cho­ciaż na mo­ment uczy­nić go szczęśliwym. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 grudnia 2012, 21:51

marfot

Żyje, ot i wszystko. Czasem to za wiele, momentami- nic nie znaczy.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marfot

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 grudnia 2015, 21:19marfot do­dał no­wy tek­st Masz ty­le szczęścia, na [...]

11 listopada 2015, 20:19onejka sko­men­to­wał tek­st Nieznośnie dud­niąca, prze­rażająco obezwład­niająca, [...]

11 listopada 2015, 20:10DorotaB sko­men­to­wał tek­st Nieznośnie dud­niąca, prze­rażająco obezwład­niająca, [...]

11 listopada 2015, 20:05marfot do­dał no­wy tek­st Nieznośnie dud­niąca, prze­rażająco obezwład­niająca, [...]

1 listopada 2014, 13:20marfot do­dał no­wy tek­st Samotność dla większości nie [...]

21 października 2014, 19:02marfot sko­men­to­wał tek­st Potrzebuję Cię, pod wa­run­kiem, [...]

19 października 2014, 23:47onejka sko­men­to­wał tek­st Potrzebuję Cię, pod wa­run­kiem, [...]

19 października 2014, 21:53wdech sko­men­to­wał tek­st Potrzebuję Cię, pod wa­run­kiem, [...]

19 października 2014, 21:49chrupcia sko­men­to­wał tek­st Potrzebuję Cię, pod wa­run­kiem, [...]